Ochrana osobných údajov

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR“)
Udelením tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytujete súhlas na to, aby spoločnosť TMO Trade s. r. o. so sídlom Jakubov 522, 900 63 Jakubov, IČO: 50 157 183, zapísaná v Obchodnom registri Okresného Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:  109002/B (ďalej ako "prevádzkovateľ") spracovávala Vaše osobné údaje podľa ďalej uvedených podmienok.

Rozsah spracovania Vašich osobných údajov

Prevádzkovateľ bude Vaše osobné údaje spracovávať v rozsahu, v akom ste ich poskytli v súvislosti s marketingovými aktivitami prevádzkovateľa, konkrétne s prihlásením sa na odber komerčnej komunikácie elektronickou poštou (tzv. newsletter). Prevádzkovateľ bude spracovávať predovšetkým meno, priezvisko, a e-mail.

Účel spracovania Vašich osobných údajov

Prevádzkovateľ bude Vaše osobné údaje spracovávať za účelom zasielania marketingových materiálov, pozvánok na podujatia, ponúk a informácií o produktoch, službách, akciách a súvisiaceho prieskumu trhu vo forme elektronickej pošty, tzv. noviniek (newsletterov). Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle §62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Právny základ spracovania osobných údajov

Právnym základom spracovania je tento Váš súhlas a skutočnosť, že Vaše osobné údaje sú potrebné pre naplnenie jednotlivých účelov priameho marketingu, na ktorých odber ste prihlásili. Osobné údaje sú spracovávané na základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Osoby s prístupom k Vašim osobným údajom

K Vašim osobným údajom bude mať prístup len prevádzkovateľ, jeho zamestnanci a prípadne tiež tretej osoby - spracovatelia, ktorí poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie spĺňa všetky požiadavky GDPR, a ktoré budú dostatočne chrániť Vaše práva a Vaše osobné údaje. Týmito osobami sú najmä poskytovatelia úložiska údajov. Tieto osoby však budú mať prístup k týmto údajom len po dobu nevyhnutne nutnú a v nevyhnutne potrebnom rozsahu, ak to bude potrebné pre poskytnutie služby a splnenie zákonných požiadaviek.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať na email: office@tmo-trade.sk či písomne ​​na adrese prevádzky prevádzkovateľa (Jakubov 522, 900 63 Jakubov). Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať preukázanie Vašej totožnosti s cieľom zamedziť neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom.

Doba, po ktorej budú Vaše osobné údaje spracovávané

Prevádzkovateľ bude Vaše osobné údaje spracovávať v súvislosti s účelom zasielania marketingových materiálov, pozvánok na podujatia, ponúk a informácií o produktoch, službách, akciách a súvisiaceho prieskumu trhu  vo forme tzv. newsletterov, po dobu 10 rokov od zaslania emailového newsletteru zasielaného našou spoločnosťou, či navštívenia akcie organizovanej našou spoločnosťou, ak tento súhlas neodvoláte.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Tento Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať, a to prostredníctvom zaslania emailu na adresu: office@tmo-trade.sk alebo priamo stlačením možnosti „Odhlásiť z odoberania“, ktorá sa nachádza na záver každého newslettera. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracováva na základe iného právneho základu, než je súhlas.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov. Následky neposkytnutia osobných údajov.

Vaše osobné údaje poskytujete celkom dobrovoľne. Nemáte žiadnu povinnosť ich poskytnúť. V prípade, že Vaše osobné údaje neposkytnete, nehrozí Vám žiadna sankcia. Avšak ak osobné údaje prevádzkovateľovi neposkytnete, nebude Vám môcť posielať newsletter, ku ktorému sa prihlasujete. Je však úplne na Vašom zvážení, či chcete tieto oznámenia odoberať, alebo nie.
 
Vaše práva súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov a ďalšie informácie pre Vás sú uvedené v Podmienkach ochrany súkromia.

Podmienky ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní tovarov a služieb osobné údaje v rámci spoločnosti TMO Trade s. r. o. so sídlom Jakubov 522, 900 63 Jakubov, IČO: 50 157 183, zapísaná v Obchodnom registri Okresného Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:  109002/B (ďalej len „My“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete náš kontaktovať telefonicky na +421 (0) 910 619 061, e-mailom office@tmo-trade.sk  alebo poštou na adresu nášho sídla.
Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,[1] tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú, ako aj ďalšími predpismi.  

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:
- poskytovať tovar a služby našim zákazníkom;

- plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti; a

- chrániť oprávnené záujmy nás, našich zákazníkov a iných osôb.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Účel spracúvania osobných údajov Právny základ Súvisiace právne predpisy
Predaj tovaru a poskytovanie služieb v rámci predmetu podnikania Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR, Občiansky zákonník, Obchodný zákonník
Plnenie povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 78 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR
Zasielania marketingových materiálov, pozvánok na podujatia, ponúk a informácií o produktoch, službách, akciách a súvisiaceho prieskumu trhu vo forme elektronickej pošty, tzv. newsletterov Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR Zákon o elektronických komunikáciách, Zákon o reklame, Zákon o elektronickom obchode
Archívne účely, účely vedeckého alebo historického výskumu alebo štatistické účely Článok 89 ods. 1 GDPR Vo vzťahu k archivácií vo verejnom záujme Zákon o archívoch
Personalistika a mzdy Článok 6 ods. 1 písm. b), c) GDPR v spojení s článkom 9 ods. 2 písm. b) GPDR Zákonník práce, § 78 ods. 5 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ďalšie predpisy v oblasti pracovného práva vrátane zákon o sociálnom poistení, zákon o starobnom dôchodkovom sporení, zákon o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
Účtovné a daňové účely Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR Osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní
Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR Články 12 až 22 GDPR, článok 33 a 34 GDPR


 


Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov?

Ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, naše oprávnené záujmy sú uskutočňovať naše podnikanie v prospech všetkých našich zamestnancov, zákazníkov a spoločníkov, ide najmä o spracúvanie osobných údajov na účely vymáhania našich nárokov.

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich zákazníkov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov našim zamestnancom, členom štatutárneho orgánu, našim účtovným, právnym, a iným poradcom, doručovateľským spoločnostiam/kuriérskym spoločnostiam a poskytovateľom cloudových služieb, vrátane zamestnancov týchto osôb.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame. Využívame bezpečné cloudové služby overeného poskytovateľa so servermi umiestnenými v jurisdikcii EÚ.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vaše osobné údaje za účelom zasielania tzv. newsletterov, uchovávame po dobu 10 rokov od zaslania emailového newsletteru zasielaného našou spoločnosťou, či navštívenia akcie organizovanej našou spoločnosťou, ak tento súhlas neodvoláte.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje o našich zákazníkoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Ako zákazník máte právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu ohľadom spracúvania osobných údajov, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12. 820 07, Bratislava 27.

Čo sú súbory Cookies?

Webová stránka spoločnosti TMO Trade s. r. o. (www.tmo-trade.sk) používajú cookies. Súbory cookies sú textové súbory, ktoré sú uložené v počítači prostredníctvom internetového prehliadača. 
ID cookie je jedinečný identifikátor súboru cookie. Skladá sa z reťazca znakov, prostredníctvom ktorého môžu byť internetové stránky a servery priradené ku konkrétnemu internetovému prehliadaču, v ktorom bol súbor cookie uložený. To umožňuje navštíveným internetovým stránkam a serverom rozlíšiť jednotlivé prehliadače dotknutých osôb od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné súbory cookie. Špecifický internetový prehliadač možno rozpoznať a identifikovať pomocou jedinečného ID cookie.
Použitím cookies, TMO Trade s. r. o. môže poskytnúť používateľom tejto webovej stránky viac užívateľsky prívetivých služieb, ktoré by bez nastavenia súborov cookies neboli možné.
Prostredníctvom súboru cookie môžu byť informácie a ponuky na našej stránke optimalizované s ohľadom na používateľa. Súbory cookies umožňujú, ako sme už uviedli, rozpoznať používateľov našich webových stránok. Účelom tohto rozpoznania je uľahčiť používateľom využívanie našich webových stránok. Používateľ webových stránok, ktorý používa súbory cookies, napr. nemusia zadávať prístupové údaje pri každom prístupe na webové stránky, pretože ich prevzala webová stránka a cookie je tak uložená v počítačovom systéme používateľa. Ďalším príkladom je cookie nákupného košíka v online obchode. Internetový obchod si pamätá údaje, ktoré zákazník umiestnil do virtuálneho nákupného košíka prostredníctvom súboru cookie.

Môžete kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookies prostredníctvom našich webových stránok pomocou zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača a môže tak trvalo odmietnuť nastavenie cookies. Okrem toho už nastavené cookies môžu byť kedykoľvek vymazané prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. To je možné vo všetkých obľúbených internetových prehliadačoch. Ak si deaktivujete nastavenie cookies v používanom internetovom prehliadači, nie všetky funkcie našej webovej stránky môžu byť úplne použiteľné.
  
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov 
Vysvetľujeme, že poskytovanie osobných údajov je čiastočne vyžadované zákonom (napríklad daňovými predpismi) alebo môže vyplývať aj zo zmluvných ustanovení (napríklad informácie o zmluvnom partnerovi). Ak potrebné uzatvoriť zmluvu, napr. kúpnu zmluvu, dotknutá osoba nám poskytne jej osobné údaje, ktoré musíme následne spracovať. Dotknutá osoba je napríklad povinná poskytnúť nám jej osobné údaje pri uzatvorení zmluvy s našou spoločnosťou. Neposkytnutie osobných údajov by malo za následok, že zmluva s dotknutou osobou by nemohla byť uzatvorená. Predtým, ako dotknutá osoba poskytne osobné údaje, môže kontaktovať zamestnanca našej spoločnosti. Zamestnanec  našej spoločnosti objasní dotknutej osobe, či je poskytnutie osobných údajov požadované zákonom alebo zmluvou alebo je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy, či existuje povinnosť poskytnúť osobné údaje a aké sú dôsledky neposkytnutia osobných údajov.

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.
 

[1] Viď čl. 12 až 22 GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

Počet návštevníkov

Dnes 72

Tento mesiac 1281

Spolu 107220

Kontaktné údaje

+421 911 404 484

office@tmo-trade.sk

Pon - Pia

9:00 - 18:00

Jakubov 522

900 63 Jakubov

IČO: 50 157 183

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek.

Search