Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

TMO Trade s. r. o., Jakubov 522, 900 63 Jakubov, IČO: 50 157 183

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky ( ďalej aj len  ako „VOP“ ) upravujú vzájomne vzťahy medzi  zhotoviteľom a objednávateľom  v oblasti zákazkovej výroby  - dodávka a montáž tieniacej techniky a sieťok proti hmyzu. Práva a povinnosti zmluvných strán sa spravujú príslušnými ustanoveniami z. č. 40/1964 Zb.  Občianskeho zákonníka v platnom znení, z. č. 250/2007 Z. z. Zákona o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, z. č. č. 102/2014 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.

2. Predaj a ďalší zákaznícky servis (t. j. objednávky, zameranie, dovoz a montáž) je zabezpečený zhotoviteľom -  spoločnosťou TMO Trade s. r. o., so sídlom Jakubov 522, 900 63 Jakubov, IČO: 50 157 183, DIČ: 2120208255, IČ DPH: SK2120208255, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 109002/B.

Kontaktné údaje na zhotoviteľa: Jakubov č. d. 522, tel. č. 0911/404484, mail orth@sietkyprotihmyzu.sk         

3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ podpisom objednávky zhotoviteľovi potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami

4. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky alebo zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ a objednávateľ uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia tejto zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

5. Objednávateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si u zhotoviteľa objedná tovar alebo službu alebo uzatvorí so zhotoviteľom  zmluvu priamo v jeho sídle, alebo na mieste dohodnutom medzi zhotoviteľom a objednávateľom.

II. OBJEDNÁVKA A KÚPNA ZMLUVA

1. Dodanie tovaru sa uskutočňuje na základe písomnej objednávky objednávateľa, ktorú zhotoviteľ potvrdí. Potvrdením objednávky je uzavretá zmluva. Za písomné objednanie a potvrdenie sa považuje aj e-mailová objednávka a jej e-mailové potvrdenie.

2. Zhotoviteľ realizuje objednávky písomne, elektronickou poštou, telefonicky, osobne na adrese spoločnosti alebo na inom dohodnutom mieste.

3. Každá objednávka musí obsahovať: ♣ Meno a priezvisko objednávateľa , bydlisko, kontaktné údaje ♣ Obchodné meno a sídlo objednávateľa - v prípade ak je objednávateľom podnikateľ  ♣ IČO, DIČ a IČ DPH ak je registrovaný ako platca DPH - v prípade ak je objednávateľom podnikateľ ♣ Druh (názov) tovaru aj so špecifikáciou  ♣ Množstvo objednaného tovaru ♣ Cena ♣ Dodaciu adresu ♣ Podpis objednávateľa  alebo osoby, ktorá je oprávnená konať za objednávateľa a podpis zhotoviteľa pre potvrdenie objednávky.

III. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu objednávaného tovaru dohodnutú v objednávke alebo v  kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie a montáž tovaru

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpnu cenu za dodaný tovar a služby je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu nasledovným spôsobom:  Zložením zálohy vo výške 50% a  zvyšných 50% z dohodnutej ceny po odovzdaní diela.

IV. VIAZANOSŤ PONUKOU, STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

1. Zmluvné strany  sú viazané ponukou, vrátane cien tovaru od potvrdenia objednávky.

 2. V prípade, že objednávka nebola potvrdená, objednávateľ má právo ju stornovať.

3. V prípade, že objednávateľ stornuje už potvrdenú objednávku je povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky preukázateľne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky.

4. V prípade stornovania objednávky ak kupujúci už vopred zaplatil za zrušenú objednávku zálohu, bude mu táto čiastka vrátená do 7 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

V. DODANIE A PREVZATIE TOVARU

1. Dovoz tovaru a jeho následná montáž sa realizuje v dohodnutom termíne s objednávateľom.

2. Dodanie tovaru a jeho montáž zabezpečuje zhotoviteľ.

3. Objednávateľ je povinný vykonať všetky úkony potrebné nato, aby zhotoviteľ. mohol tovar dodať v dohodnutom termíne.

4. Zhotoviteľ  je povinný dodaný tovar prevziať a dôkladne skontrolovať jeho kvalitu a komplexnosť vrátane montáže.

VI. PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA A NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

1. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej dohodnutej kúpnej ceny.

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na objednávateľa v čase, keď prevezme tovar od zhotoviteľa alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu zhotoviteľ umožní nakladať s tovarom a objednávateľ tovar neprevezme.

VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU, REKLAMÁCIE, ZÁRUČNÁ DOBA

1. Zhotoviteľ je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve, vyhotovení a kvalite za podmienok aké určuje potvrdená objednávka alebo zmluva.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí objednávateľom, tieto je povinný zhotoviteľ uviesť v dodacom liste. Vady zistené neskôr, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, je objednávateľ povinný  reklamovať  písomne resp. elektronickou poštou.

2. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom výrobku uvedené inak a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru objednávateľom. Ako záručný doklad sa považuje faktúra a dodací list.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Zhotoviteľ ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje objednávateľa  v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Objednávateľ  udeľuje zhotoviteľovi  súhlas so spracovaním jeho osobných údajov, ktoré mu  poskytne v potvrdenej objednávke alebo zmluve.

2. Objednávateľ súhlasí s tým, že zhotoviteľ bude jeho osobné údaje spracúvať pre účely  vybavenia jeho objednávky a  vedenia evidencie, ktorej vedenie je mu uložené zákonom.  V rámci vybavenia objednávky  dochádza k spracúvaniu  osobných údajov  za účelom vystavenia faktúry, dodacieho listu, ako aj účtovania v účtovníctve.

3. Súhlas objednávateľa je platný počas trvania obchodného vzťahu  a na dobu nasledujúcich 10 rokov , po ktorú je zhotoviteľ povinný v evidencii viesť osobné údaje o objednávateľovi.

4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Zhotoviteľ neposkytuje osobné údaje objednávateľa tretej osobe, okrem štátnych orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

5. Zhotoviteľ získava od objednávateľa nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

IX. ODSTÚPENIE OD OBJEDNÁVKY/ZMLUVY

1. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, objednávateľ nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od objednávky/zmluvy, ktorej predmetom je tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitých požiadaviek objednávateľa na mieru.

2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od objednávky/zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ objednávaného tovaru prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z objednávky/zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať objednávateľa a vrátiť mu už zaplatenú zálohu.

. 3. Objednávateľ je poučený, že tovar, ktorý zhotoviteľ dodáva  objednávateľovi je  podľa požiadaviek objednávateľa yyrobený na mieru a je  určený osobitne pre jedného spotrebiteľa, ktorý podľa § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení,  predstavuje výnimku pri odstúpení od zmluvy zo strany spotrebiteľa.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Objednávateľ prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi v celom rozsahu súhlasí. Na ostatné týmito obchodnými podmienkami neupravené vzťahy sa primerane používajú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny je splnená umiestnením na internetovej stránke www.tmo-trade.sk

3. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o veciach obchodného tajomstva, ktoré sa im stanú známe v rámci zmluvných vzťahov. Inak zodpovedajú za škodu spôsobenú porušením obchodného tajomstva.

4. Tieto obchodné podmienky spoločnosti  sú platné od 25.7.2019

Počet návštevníkov

Dnes 68

Tento mesiac 1277

Spolu 107216

Kontaktné údaje

+421 911 404 484

office@tmo-trade.sk

Pon - Pia

9:00 - 18:00

Jakubov 522

900 63 Jakubov

IČO: 50 157 183

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek.

Search